شمارش اجسام عبوریmini Opto Counter

187.000

توضیحات

ماژول opto counter ماژول شمارنده برای آردوینو

این یک سنسور Opto نوع IR Slot است. با استفاده از این سنسور، می توانید اندازه گیری کنید اگر اشیا در محدوده اندازه گیری وجود داشته باشد، به ویژه در برنامه هایی که برای نظارت بر ورودی ها و خروجی های یک سیستم مفید هستند. هنگامی که حسگر اپتیک پوشش داده نمی شود، منطق خروجی D0 LOW، سیگنال نشان می دهد چراغ LED، زمانی که حسگر opto تحت پوشش، منطق خروجی D0 HIGH و LED خاموش، تنظیم پتانسیومتر می تواند حساسیت سنسور را تنظیم کنید.

 

افزودن به سبد خرید